Frågor och svar

Vad är Ronald McDonald Barnfond?
Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse. Stiftelsen har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och finns med på Charity Raitings lista över seriösa ideella organisationer i Sverige. Visionen är att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer. Viktigaste uppgiften är att samla in pengar till byggandet av Ronald McDonald Hus. Fonden har också utrustat cirka 60 lekrum vid barnmottagningar. Utöver lekrum och Hus har stiftelsen delat ut ett årligt pris, Stora Barnmedicinpriset, som bidrar till barnmedicinsk forskning. Dock är detta pris vilande, för närvarande.

Varför grundades Ronald McDonald Barnfond?
Paul Lederhausen var entreprenören bakom McDonald’s i Sverige. Paul och Iréne Lederhausen fick ett svårt sjukt barn, Erica, med sjukdomen cystisk fibros. Erica dog tragiskt 1976, bara 16 år gammal. Paul och Iréne ville, mot bakgrund av sina egna upplevelser, hjälpa andra föräldrar med svårt sjuka barn att få bo i en hemlik och trygg miljö, men ändå nära specialistsjukhusets alla resurser. Ronald McDonald Barnfond i Sverige grundades 1990 av Iréne Lederhausen.

Vad var förebilden till Ronald McDonald Hus i Sverige?
Initiativet till det allra första Huset, som byggdes i Philadelphia 1974, kom från en pappa Fred Hill med en cancersjuk dotter Kim. Grundplåten till bygget kom från McDonald’s franchisetagare i Philadelphia och därför döptes det till Ronald McDonald Hus. Familjen Lederhausen hade besökt Huset i Philadelphia och idén inspirerade dem till att ge sjuka barn i Sverige den trygghet och närhet till familjen som deras egen dotter Erica inte fick möjlighet att uppleva.

Idag finns det mer än 359 Ronald McDonald Hus i cirka 64 regioner/länder. Läs mer på www.rmhc.org!

Vad är ett Ronald McDonald Hus?
Ronald McDonald Hus finns idag i anslutning till fem specialistsjukhus och ger svårt sjuka barn möjlighet att bo tillsammans med hela sin familj när de behöver behandlas på sjukhus långt hemifrån. Tryggheten i att vara nära familjen bidrar till att barnet tillfrisknar och underlättar vardagen för familjer som befinner sig i en mycket utsatt situation.

familj

Är Ronald McDonald Hus ett barnsjukhus?
Nej, det är en vanlig missuppfattning. På Husen ges ingen medicinsk vård utan de är en fristad från vita rockar, långa korridorer och tuffa behandlingar. Det är en plats där man vårdar det friska och forskningen visar att barn som får bo med sin familj i en trygg miljö tillfrisknar snabbare. Husen är ett bra komplement till sjukvården.

Var ligger Ronald McDonald Husen?
Sveriges första Ronald McDonald Hus finns vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och invigdes i september 1993. Det andra Huset invigdes i september 1999 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Sveriges tredje Ronald McDonald Hus ligger vid Universitetssjukhuset i Lund och invigdes i september 2003. Det fjärde Huset vid Universitetssjukhuset i Linköping och invigdes i augusti 2009. Intill Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger det femte Huset, som öppnades i juni 2013.

Varför behövs Ronald McDonald Hus?
Husen behövs för att familjer ska kunna leva ett så vanligt och tryggt liv som möjligt under den tid som barnet behöver få vård på sjukhus. En trygg miljö gör att hela familjen kan vila och hämta kraft för att klara av tuffa behandlingar och undersökningar. De får, trots sin svåra sjukdom, uppleva ett mer normalt liv nära sin egen familj.

Husen ger också möjlighet att träffa andra familjer, som är i en liknande situation och verkligen förstår vad man som förälder går igenom när ett barn drabbas hårt.

Vem bestämmer vilka som får bo på Husen?
Det är sjukhuspersonalen som bestämmer vilka familjer som får bo på Husen och gör en prioritering efter behov. Husen i Göteborg och Lund har ibland haft väntelistor och har därför byggts ut för att öka kapaciteten. Beläggningen är ändå mycket hög. Husen erbjuder familjerna något annat än en tillfällig övernattningsplats på ett patienthotell eller i det sjuka barnets rum på sjukhuset. Det är ur landstingets och skattebetalarnas synpunkt billigare än att inkvartera familjer på patienthotell.

Vilka sjukdomsdiagnoser är vanliga på Ronald McDonald Hus?
Diagnoserna är kopplade till de medicinska specialiteter som finns på de olika universitetssjukhusen. På Akademiska sjukhuset är det främst i samband med kirurgiska ingrepp vid missbildningssyndrom, vid cancersjukdom och när barn föds mycket för tidigt som barnen och deras föräldrar vårdas en längre tid på sjukhuset. Husen i Lund och Göteborg har många barn med behov av avancerad hjärtkirurgi, i Huddinge handlar det ofta om transplantationer, i Linköping bland annat brännskador.

Tillfrisknar barn snabbare genom att de får bo på Ronald McDonald Hus?
Boendet bidrar till att barnen får ro och trygghet i den hemlika miljön vilket i sin tur är postivt för tillfrisknandet. Boendet inrymmer hela familjen så att de kan vara tillsammans under en svår och stressfylld tid då barnet vårdas på sjukhuset. Det är bra för såväl det sjuka barnet som för föräldrar och syskon att få vara tillsammans under denna tuffa period. 

Vem betalar för familjernas boende på Husen?
Hemlandstinget betalar för familjernas boende på Ronald McDonald Hus med ca 720 kr per rum och familj och dygn, med den inkomsten klarar Husen driftskostnaderna. Alla Hus drivs som fristående ideella stiftelser utan vinstintresse. För landstinget och skattebetalarna är detta en ekonomiskt fördelaktig lösning, jämfört t ex med patienthotell, och för familjerna som drabbats av långvarig sjukdom är det ovärderligt i en svår situation.

Hur finansieras verksamheten och byggandet av Husen?
Ronald McDonald Barnfonds verksamhet finansieras till största delen av McDonald’s i Sverige, men även företagets gäster och medarbetare, andra företag, stiftelser och privatpersoner ger stora och viktiga bidrag till Ronald McDonald Barnfond. Fonden arbetar aktivt mot nya samarbetsparter för att skapa ekonomiska resurser och värden.

Är Husen beroende av Ronald McDonald Barnfond ekonomiskt?
Nej, varje hus bildar en egen fristående stiftelse och har en egen styrelse med knytning till regionen. Där finns representanter för bl a sjukhuset, patientföreningar och näringslivet. Fondens fokus ligger på att finansiera byggandet av nya Ronald McDonald Hus och sedan övergår ansvaret för driften till den lokala stiftelsen. Intäkterna kommer från familjernas hemlandsting som betalar för boendet.
Det finns många lokala företag och privatpersoner som vill bidra till Husen, och Hus-stiftelserna tar emot gåvor till sina egna BG-konton, men dessa är inte 90-konton.

Vilken är kopplingen mellan Ronald McDonald Hus och McDonald’s?
McDonald’s är en viktig aktör bakom tillkomsten av Ronald McDonald Hus i Sverige. Dels tog familjen Paul och Iréne Lederhausen på McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Barnfond 1990 och dels är McDonald’s i Sverige den enskilt största bidragsgivaren. Även McDonald’s gäster bidrar med pengar i sparbössorna. Totalt har Ronald McDonald Barnfond kunnat samla in och dela ut drygt 100 miljoner kronor sedan den bildades 1990. McDonald’s samlar in pengar till Ronald McDonald Barnfond via insamlingsbössor på sina restauranger. McDonald’s betalar också en del av de administrativa kostnaderna så att insamlade medel från privatpersoner, företag och stiftelser i högre grad kan gå direkt till ändamålet.

Vad är Stora Barnmedicinpriset?
Det Stora Barnmedicinpriset delades ut första gången år 1995. Prissumman är på 100.000 kronor och delas ut årligen. Priset kan ges till en eller två personer. Motiveringen lyder: ”Till i Sverige verksam person, som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn.” För att utse mottagarna av Stora Barnmedicinpriset har Ronald McDonald Barnfond till sin hjälp en medicinsk jury, som 2011 bestått av professor Már Tulinius, professor Lena Hellström-Westas, barnläkare Bengt Lindberg samt doktor Berit Kriström.

I dagsläget är Stora Barnmedicinpriset vilande i väntan på nya riktlinjer och kriterier för utdelningen av priset.

Ger Ronald McDonald Barnfond bidrag till lekrum?
Sjuka barn är alltid lite oroliga inför besök på sjukhus och klinikers barnmottagningar. Inte minst kan väntan på läkare eller behandling kännas lång. Barnmottagningar på sjukhus och specialistkliniker kan därför behöva stöd för att kunna finansiera uppfräschning och utrustning av avdelningens väntrum eller lekrum. Bidrag ges av Ronald McDonald Barnfond i samverkan med McDonald’s franchisetagare och restaurangchefer. Idag finns ca 60 uppfräschade lekrum från Luleå i norr till Ystad i söder. Är du intresserad av att prata om bidrag till lekrum? Kontakta oss gärna!

Vem kontrollerar att fondens insamlade medel går till ändamålet?
Ronald McDonald Barnfond har 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att bidragsgivarna har en garanti för att gåvan används på rätt sätt och att pengarna går till ändamålet. Genom det generösa stödet från McDonald’s franchisetagare, privata gåvogivare, sponsorer och partners kan insamlade pengar i högre grad gå direkt till ändamålet.

Går varje krona i bössan på McDonald’s till ändamålet?
Fonden följer Svensk Insamlingskontrolls regelbok för 90-konton. Som alla andra insamlingsorganisationer har vi omkostnader för att samla in pengar och för medarbetare. Ronald McDonald Barnfond bekostar dock två tjänster - generalsekreterarens och en projektledare för insamlingsaktiviteter. Lönerna för medarbetarna på Ronald McDonald Husen liksom övrig drift av Husen bekostas av respektive Hus stiftelse.

Anlitar Ronald McDonald Barnfond auktoriserade revisorer?
Ja, det gör vi. Vi anlitar PwC.

Hur mycket får fondens styrelseledamöter i arvode?
Ordförande och ledamöter i styrelsen får inget arvode: styrelsearbetet är helt ideellt och bygger på deras engagemang.